• ปรัชญา (Philosophy)

  การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา ”
  “ RESEARCH LEADS TO THE SUMMIT OF KNOWLEDGE ”
  Read More
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการวิจัยและหน่วยงานวิจัย ”
  ร่วมมือประสานงานการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  Read More
 • วัตถุประสงค์ของสมาคม

  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมมือประสานงานการวิจัยระหว่างสมาคมกับสมาชิก หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ เผยแพร่ผลงานวิจัย Read More
 • พันธกิจ(Mission)

  จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาทางการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้กับหน่วยงานวิจัย... Read More
 • 1 ปรัชญา (Philosophy)
 • 2 วิสัยทัศน์ (Vision)
 • 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม
 • 4 พันธกิจ(Mission)

ทั้ง 4 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
  25-26-27 มีนาคม 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 2

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน
  2-3 เมษายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หลักสูตรที่ 3

  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
  21-22 เมษายน 2563( 2 วัน ) ค่าลงทะเบียน 4,000 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 4

  การวิจัยเชิงปริมาณ
  28-29-30 เมษายน 2563 ( 3วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1

ติดต่อสมาคม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโธธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

อีเมล์

booncherd6@yahoo.com

โทรศัพท์

081 303 3127 , 081 869 2370

 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย - สสว.การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย