• ปรัชญา (Philosophy)

  การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา ”
  “ RESEARCH LEADS TO THE SUMMIT OF KNOWLEDGE ”
  Read More
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการวิจัยและหน่วยงานวิจัย ”
  ร่วมมือประสานงานการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  Read More
 • วัตถุประสงค์ของสมาคม

  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมมือประสานงานการวิจัยระหว่างสมาคมกับสมาชิก หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ เผยแพร่ผลงานวิจัย Read More
 • พันธกิจ(Mission)

  จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาทางการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้กับหน่วยงานวิจัย... Read More
 • 1 ปรัชญา (Philosophy)
 • 2 วิสัยทัศน์ (Vision)
 • 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม
 • 4 พันธกิจ(Mission)
 • หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2559

 • 1

เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมการวิจัย - สสว.การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย