• ปรัชญา (Philosophy)

  การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา ”
  “ RESEARCH LEADS TO THE SUMMIT OF KNOWLEDGE ”
  Read More
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการวิจัยและหน่วยงานวิจัย ”
  ร่วมมือประสานงานการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  Read More
 • วัตถุประสงค์ของสมาคม

  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมมือประสานงานการวิจัยระหว่างสมาคมกับสมาชิก หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ เผยแพร่ผลงานวิจัย Read More
 • พันธกิจ(Mission)

  จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาทางการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้กับหน่วยงานวิจัย... Read More
 • 1 ปรัชญา (Philosophy)
 • 2 วิสัยทัศน์ (Vision)
 • 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม
 • 4 พันธกิจ(Mission)

หลักสูตรการฝึกอบรม 2563

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2563 ของสมาคมฯ

 • หลักสูตรที่ 1

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
  2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 2

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน
  7-8 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หลักสูตรที่ 3

  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
  10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน ) ค่าลงทะเบียน 4,000 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 4

  การวิจัยเชิงปริมาณ
  16-17-18 กันยายน 2563 ( 3วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1

สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว.

ประวัติการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการวิจัย

นายบุญเฉิด โสภณ ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับ 10 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีแนวคิดที่จะให้มีการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการวิจัยเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในรูปขององค์กรอิสระ มีสภาพเป็นนิติบุคคล เพื่อให้การช่วยเหลือนักวิจัยในรูปแบบต่างๆเท่าที่จะทำได้ จึงได้รวบรวมคณะบุคคลที่มีแนวคิดเหมือนกันมารวมกันจัดตั้งสมาคม โดยคณะผู้วิจัยเริ่มก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 11.30 น. ห้องอาหารล้อเกวียน หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบด้วย

1.นายบุญเฉิด โสภณ
2.ดร.จินตนาภา โสภณ
3.นางพรพรรณ์  องอาจ
4.น.ส.โสมนิสสา ผลอำไพ
5.นายชัยยุทธ์ ชัยสิทธิ์
6.นายภาคภูมิ โสติธิมัย
7.น.ส.กาญจนา ใจบุญ
8.นายจารึก ชื่นสมบัตร
9.น.ส.ญาสุมินทร์ สุริยวงศ์
10.น.ส.ออรวรรณ จันทะคุณ
11.น.ส.วราภรณ์ คนยืน

 

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จึงได้มีการยื่นการขอจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการวิจัย ณ ที่ทำการเขตดอนเมือง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ตามทะเบียน เลขที่ จ. 4788/2552

 

กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการวิจัย    ประกอบด้วย

1.    นายบุญเฉิด โสภณ       เป็น นายกสมาคม
2.    ดร.จินตนาภา โสภณ     เป็น อุปนายกสมาคม
3.    นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์     เป็น ประชาสัมพันธ์
4.    น.ส.ญาสุมินทร์ สุริยวงค์ เป็น ปฏิคม
5.    น.ส.อรวรรณ จันทคุณ    เป็น เลขานุการ
6.    นางพรพรรณ์ องอาจ       เป็น เหรัญญิก
7.    นายภาคภูมิ โสตธิมัย      เป็น นายทะเบียน
8.    น.ส.กาญจนา ใจบุญ      เป็น กรรมการ
9.    น.ส.โสมนิสสา ผลอำไพ   เป็น กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
1.นายธนกร คุ้มฤทธิ์
2.นายภัทรพล เจริญกล้า
3.นางมณฑ์สิริ แข็งแรง
4.นายทวิช แข็งแรง

ปรัชญา (philosophy)

“ การวิจัยคือสายใยแห่งปัญญา ”
“ RESEARCH  LEADS  TO  THE  SUMMIT OF  KNOWLEDGE ”  

วิสัยทัศน์  (Vision)
มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการวิจัยและหน่วยงานวิจัย ร่วมมือประสานงาน
การวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของสมาคม  เพื่อ
1.  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.  ร่วมมือประสานงานการวิจัยระหว่างสมาคมกับสมาชิก หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ
3.  เผยแพร่ผลงานวิจัย
4.  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

พันธกิจ (Mission)
1.  จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาทางการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
2.  จัดหลักสูตรการฝึกอบรม / ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้กับหน่วยงานวิจัย
3.  ดำเนินการศึกษาวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร
 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4.  พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
5.  ให้คำปรึกษา และให้แนวทางการทำวิจัยหรืองานวิชาการรูปแบบต่างๆ
6.  จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยด้านต่างๆ
7.  ศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านต่างๆ
8.  ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากพันธกิจข้างต้น

ติดต่อสมาคม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโธธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

อีเมล์

booncherd6@yahoo.com

โทรศัพท์

081 303 3127 , 081 869 2370

 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย - สสว.การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย