• ปรัชญา (Philosophy)

  การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา ”
  “ RESEARCH LEADS TO THE SUMMIT OF KNOWLEDGE ”
  Read More
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการวิจัยและหน่วยงานวิจัย ”
  ร่วมมือประสานงานการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  Read More
 • วัตถุประสงค์ของสมาคม

  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมมือประสานงานการวิจัยระหว่างสมาคมกับสมาชิก หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ เผยแพร่ผลงานวิจัย Read More
 • พันธกิจ(Mission)

  จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาทางการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริหารจัดการหลักสูตรให้กับหน่วยงานวิจัย... Read More
 • 1 ปรัชญา (Philosophy)
 • 2 วิสัยทัศน์ (Vision)
 • 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม
 • 4 พันธกิจ(Mission)
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญร่วมกันสร้างบุญกุศลช่วยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  โดยสมาคมจะจัดแสดงจำอวดหน้าม่าน ณ โรงละครแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น รายได้จากการจัดงานจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เชิญบริจาคได้ที่สมาคมฯ หรือ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม
  โทร 081 -3033-127
 • 1
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญร่วมกันสร้างบุญกุศลช่วยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  โดยสมาคมจะจัดแสดงจำอวดหน้าม่าน ณ โรงละครแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น รายได้จากการจัดงานจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เชิญบริจาคได้ที่สมาคมฯ หรือ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม
  โทร 081 -3033-127
 • 1 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญร่วมกันสร้างบุญกุศลช่วยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมในปี 2561 ดังนี้

ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุนสำหรับทำวิจัย
  14-16 มีนาคม 61 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 วิทยากร จาก วช.
 • หลักสูตรที่ 2

  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
  20-21 มีนาคม 61 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
 • 1

ติดต่อสมาคม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ในสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโธธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

อีเมล์

booncherd6@yahoo.com

โทรศัพท์

081 303 3127 , 081 869 2370

 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย - สสว.การวิจัย คือสายใยแห่งปัญญา

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย