สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมในปี 2561 ดังนี้

ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุนสำหรับทำวิจัย
  14-16 มีนาคม 61 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 วิทยากร จาก วช.
 • หลักสูตรที่ 2

  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
  20-21 มีนาคม 61 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
 • 1