สมาคมส่งเสริมการวิจัยได้จัดทำ วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีละ 3 ฉบับ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการสาขาต่างๆ

ติดต่อสมาคม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโธธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

อีเมล์

booncherd6@yahoo.com

โทรศัพท์

081 303 3127 , 081 869 2370

 

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย