Download เอกสารการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

ของดการฝึกอบรมหลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ของดการฝึกอบรมหลักสูตร

" การออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6- 8 ธันวาคม 2560"

รายละเอียด คลิก

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช.”

(ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 (รวม 2 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ มักมีปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขงงบประมาณแผ่นดินหรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. รวมทั้งทุน คอบช. (เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ) ทำให้โครงการวิจัยที่เขียนขอรับทุนไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือบางครั้งนักวิจัยต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาและพลาดโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยไม่เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อของข้อเสนอโครงการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้ตามความต้องการและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทั้งคุณภาพปละเพิ่มปริมาณนักวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือแหล่งทุนอื่นๆ
  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อๆกันได้อย่างถูกต้อง เป็นการขยายขอบเขตของความรู้
  4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
  5. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)

ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

วิทยากรจากบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และดูแลเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารและวิชาการ

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
 วันแรก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช. และ คอบช. 

พัก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช. และ คอบช. 

 วันที่สอง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณแผ่นดิน

เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย ทุนทุกประเภท 

 พัก  วิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณานำไปด้วย เพื่อรับการปรับปรุงชี้แนะให้เหมาะสมและได้รับทุน

เลือกหลักสูตรฝึกอบรมปี 2560