Download เอกสารการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

ของดการฝึกอบรมหลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ของดการฝึกอบรมหลักสูตร

" การออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6- 8 ธันวาคม 2560"

รายละเอียด คลิก

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 1 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 (รวม 3 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

การออกแบบแผนการวิจัย (Research Design) ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำมาใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง หรือทิศทางในการดำเนินงานวิจัยให้บรรลุผลสำเร็จ    ซึ่งแบบแผนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยที่ดี จะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดในการวิจัย การออกแบบแผนการวิจัยที่ดี และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของงานวิจัย เป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถออกแบบแผนการวิจัย เทคนิคการวิจัย และเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินงานวิจัยแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ต่อๆกันไป
  4. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวนประมาณ 40 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,700 บาท ( เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ   เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ และแจกตำราวิจัยหนา 500 กว่าหน้า 1 เล่ม / 1 คน
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่าน ได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานแต่งตำราวิจัยมาแล้วจำนวนมาก     

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
 วันแรก

หลักการออกแบบแผนการวิจัย

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)  

พัก

การออกแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์พร้อมตัวอย่าง

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)

 วันที่สอง

การออกแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์พร้อมตัวอย่าง

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)

พัก

การออกแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลองและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)

วันที่สาม

การออกแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลองและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)  

พัก

- เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต (เทคนิคเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง) - Ethnographic Future Research (EFR) และ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง

(รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  1. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00. อาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45. 14.30 – 14.45.                          

วิทยากร ประกอบด้วย               

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เลือกหลักสูตรฝึกอบรมปี 2560