สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย”

“เชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน”

(ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

วันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 (รวม 3วัน )

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ มักมีปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินหรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. รวมทั้งทุน คอบช. (เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ) ทุนวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำให้โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ที่เขียนขอรับทุนไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือบางครั้งนักวิจัยต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาและพลาดโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยไม่เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยในรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อของข้อเสนอการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้ตามความต้องการและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทั้งคุณภาพและเพิ่มปริมาณนักวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวัตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)
  2. 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือแหล่งทุนอื่นๆ
  3. 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อๆกันได้อย่างถูกต้อง เป็นการขยายขอบเขตของความรู้
  4. 4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
  5. 5. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)

ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

วิทยากรจากบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารและวิชาการ

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
พุธที่ 11 ก.ค.61

การจัดสรรงบประมาณการวิจัยหลังการปฎิรูประบบวิจัยของประเทศ
-แนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัย และหลักการและแนว

พัก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย เชิงนวัตกรรมพร้อมตัวอย่าง

พฤหัสที่ 12 ก.ค. 61 เทคนิคการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมพร้อมตัวอย่างการวิจัย  พัก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย เชิงนวัตกรรมพร้อมตัวอย่างการวิจัย

 วันที่สาม เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายของข้อเสนอการวิจัยพร้อมตัวอย่าง  พัก

กรณีตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย ที่ได้รับทุน

 

 

หมายเหตุ: 1. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. อาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. 14.30 – 14.45 น.
ผู้อบรมควรนำข้อเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยมาใช้พิจารณาด้วย ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการอบรม