หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยของสมาคมส่งเสริมการวิจัย-สสว.

Download เอกสารการฝึกอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน (ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

วันที่ 3-4-5 เมษายน 2562 (รวม 3 วัน )

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ มักมีปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินหรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. รวมทั้งทุน คอบช. (เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ) ทุนวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำให้โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ที่เขียนขอรับทุนไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือบางครั้งนักวิจัยต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาและพลาดโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยไม่เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยในรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อของข้อเสนอการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้ตามความต้องการและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทั้งคุณภาพและเพิ่มปริมาณนักวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอ.บช. ทุนนวัตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือแหล่งทุนอื่นๆ 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย 4. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารและวิชาการ

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.

วันแรก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย ( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.) พัก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย ( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.) 

วันที่สอง

เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.)    พัก เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.) 

วันที่สาม

เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่นว้ตกรรมการวิจัยชองชาติ( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.)    พัก เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่นว้ตกรรมการวิจัยชองชาติ( ผู้เชี่ยวชาญของ วช.) 

หมายเหตุ: 1. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. อาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. 14.30 – 14.45 น.

วิทยากร ประกอบด้วย ;ผู้เชี่ยวชาญจาก วช. ที่พิจารณาเรื่องทุนโดยเฉพาะได้แก่ ดร.จินตนาภา โสภณ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ อาจารย์ธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ และนายกสมาคมส่งเสริมการวิจัย