หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยของสมาคมส่งเสริมการวิจัย-สสว.

Download เอกสารการฝึกอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 (รวม 2 วัน )

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

การสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิจัยส่วนมากยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างแบบสอบถาม ข้อผิดพลาดของงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการที่นักวิจัย สร้างแบบสอบถามไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือสมมุติฐานที่กำหนดไว้  ฉะนั้นกระบวนการวิจัยในขั้นตอนนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างแบบสอบถามการวิจัย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย
  3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในงานวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม จากมหาวทิยาลัยบูรพา

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานแต่งตำราวิจัยมาแล้ว           

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
 วันแรก

กรอบแนวคิดการวิจัย     

การสร้างแบบสอบถาม วัดเจตคติ พัก การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติและการตรวจสอบความตรง และความเที่ยง
 วันที่สอง การสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ และวัดผลสัมฤทธิ์  พัก การสร้างแบบสอบถามประเมินสมรรถนะ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ