หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยของสมาคมส่งเสริมการวิจัย-สสว.

Download เอกสารการฝึกอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research) ครั้งที่ 2 

19-20-21 มิถุนายน 2562 ( 3 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป

 

 ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่งและมีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมากที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมาแล้วคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล       

 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
วันแรก

ความสำคัญ ความหมาย การกำหนดกรอบแนวความคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

พัก วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
วันที่ 2 วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ  พัก วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
วันที่ 3

การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

พัก การเขียนรายงาน การวิจัยเชิงคุณภาพ