สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้

ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
  31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 รวม 3 วัน ค่าลงทะเบียน 5,500 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล
 • หลักสูตรที่ 2

  เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )
  6-7 ธันวาคม 2561 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล
 • 1