หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยของสมาคมส่งเสริมการวิจัย-สสว.

Download เอกสารการฝึกอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

ทั้ง 6 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 5

  การวิจัยเชิงคุณภาพ (ครั้งที่ 2)
  19-20-21 มิถุนายน 2562 รวม 3 วัน ค่าลงทะเบียน 5,500 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 6

  เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) ครั้งที่ 2
  27-28 มิถุนายน 2562 (รวม 2 วัน ) ค่าลงทะเบียน 4,000 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้