สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 รุ่นใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

ทั้ง 4 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อให้ได้รับทุน
  22-23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หลักสูตรที่ 2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
  4-5-6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 3

  เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
  10-11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรที่ 4

  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
  17-18 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1