สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  (รวม 2 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานวิจัย เป็นการบันทึกสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารนั้นๆในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับสากล
  2. 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
  3. 3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4.000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 2มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ )
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เต็มจำนวน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แนบมาพร้อมนี้ (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ           

หมายเหตุ

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม โดยชำระเงินหน้างานในวันอบรม  

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.

อังคารที่

3 ธ.ค.62  

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ 

พัก เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ 

พุธที่

4 ธ.ค.62
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ   พัก เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมฑ์ในวารสารนานาชาติ