สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research) 

18-19-20  ธันวาคม  2562    ( 3 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป

 

ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล      

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน    เพื่อยืนยันการเข้าอบรม  โดยชำระเงินหน้างานในวันอบรม 

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.
วันแรก

ความสำคัญ ความหมาย การกำหนดกรอบแนวความคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

พัก วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
วันที่สอง วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ  พัก วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
วันที่สาม

การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

พัก การเขียนรายงาน การวิจัยเชิงคุณภาพ