สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน (ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

วันที่ 2-3 เมษายน 2563 ( 2 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลได้รวมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยู่ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจัย จาก วช ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของ วช จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอ.บช. ทุนนวัตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือแหล่งทุนอื่นๆ 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย 4. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารและวิชาการ

หมายเหตุ

1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน

2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม โดยชำระเงินหน้างานในวันอบรม  

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00. 12.00-13.00 13.00-16.00.

พฤหัสบดีที่

2 เม.ย. 63

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

ที่ปรึกษา สุนันทา สมพงษ์

พัก

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

 ที่ปรึกษา สุนันทา สมพงษ์

ศุกร์ที่

 3 เม.ย. 63

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ วิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน

เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย

ดร.จินตนาภา หรีอ ผชช.ธีรวัชร

 พัก

วิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ดร.จินตนาภา หรีอ ผชช.ธีรวัชร

หมายเหตุ:  ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณานำไปด้วย เพื่อปรับปรุงชี้แนะให้เหมาะสม