สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

"การวิจัยเชิงปริมาณ"

วันที่ 28-29-30 เมษายน 2563

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

-------------------------

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” เน้นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ในเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานได้ การวิจัยเชิงปริมาณเน้นทำการวิจัยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมด มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออ้างอิงไปยังประชากรทั้งหมด

ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัย เชิงคุณภาพด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ทุกขั้นตอน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงปริมาณให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

 

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล      

 

ตารางการฝึกอบรม

 

   วัน/เดือน/ปี

9.00-12.00 น.

12.00-

13.00

13.00-16.00 น.

  อังคารที่

28 เม.ย. 63

การวิจัยเชิงปริมาณ

 พัก

การวิจัยเชิงปริมาณ

พุธที่

29 เม.ย. 63

การวิจัยเชิงปริมาณ

พัก

การวิจัยเชิงปริมาณ

พฤหัสบดี

30 เม.ย. 63

การวิจัยเชิงปริมาณ

พัก

การวิจัยเชิงปริมาณ