เนื่องจากมีประกาศของกรุงเทพมหานครห้ามจัดการฝึกอบรมเกิน 20 คน ห้ามใช้ห้องประชุม ในเขต กทม อันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ดังนั้นสมาคมส่งเสริมการวิจัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมในเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นการอบรมออนไลน์ทั้งสองหลักสูตร โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาทต่อหลักสูตร รายละเอียดคลิก
ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน ** หมายเหตุ สมาคมขอแจ้งยกเลิกการอบรมหลักสูตรที่ 2 ** รายละเอียดดูได้ที่จดหมายแจ้งยกเลิก ด้านใน
หลักสูตรการอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 (เม.ย.-พ.ค.2564)
หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 (เรียนออนไลน์)
การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 (เรียนออนไลน์)

Download หนังสือเชิญอบรมออนไลน…

ปิดความเห็น บน หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 (เรียนออนไลน์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  13-14 พฤษภาคม 2564 เรียนออนไลน์
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 13-14 พฤษภาคม 2564 เรียนออนไลน์

Download หนังสือเชิญอบรมออนไลน…

ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 13-14 พฤษภาคม 2564 เรียนออนไลน์
**ยกเลิกการอบรม** หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564
Mixed method

**ยกเลิกการอบรม** หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการอบรมดาวน์โหลด ล…

ปิดความเห็น บน **ยกเลิกการอบรม** หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564
ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขั้นตอนการส่งบทความ 1. กรณีไปส…

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

End of content

No more pages to load