ตามที่สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในเดือน พฤษภาคม 2564   สอง หลักสูตร คือ   

  1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 6 -7 พฤษภาคม  2564 ( 2 วัน)
  2. การอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ( Project Management Unit – PMU ) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)

เนื่องจากมีประกาศของกรุงเทพมหานครห้ามจัดการฝึกอบรมเกิน 20 คน ห้ามใช้ห้องประชุม ในเขต กทม อันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง  ดังนั้นสมาคมส่งเสริมการวิจัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมเป็นการอบรมออนไลน์ทั้งสองหลักสูตร  โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ  3,500 บาทต่อหลักสูตร