ขั้นตอนการส่งบทความ

1. กรณีไปส่งบทความด้วยตนเอง     

มีขั้นตอนดังนี้
1. ดูตัวอย่างการพิมพ์ใน website

2. โทรฯ หาคุณเด็ป หรือ คุณมด โทร. 02-5798688  เพื่อนัดสถานที่ไปส่งบทความที่สะดวกไว้ก่อนล่วงหน้า
3. นำบทความที่มีจำนวนหน้าไม่เกิน 8 หน้า ไปส่งที่คุณเด็ปหรือคุณมด ตามที่นัดหมายไว้

4. นำ Copy file มา 1 ชุด และ นำโน้ตบุ๊ค มาด้วยเพื่อสำหรับการแก้ไขบทความ
5. ชำระเงินค่าลงบทความ ตามที่ทางสมาคมฯ กำหนด
6. รับใบรับรองการลงตีพิมพ์บทความจากสมาคมได้ทันที
(ขั้นตอนที่ 1-6 กรณีนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเสร็จ)

2. กรณีส่งบทความทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.ส่งบทความไปที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
72 ซอยโกสุมรวมใจ 14
ถนนโกสุม รวมใจ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม.10210

2.กองบรรณาธิการรับบทความและตรวจแก้ไขบทความ จัดส่งคืนเจ้าของบทความทางไปรษณีย์
3.เจ้าของบทความแก้ไขบทความและส่งบทความคืนให้กองบรรณาธิการ
4.ชำระเงินค่าลงบทความ ชำระเงินค่าลงบทความ ตามที่ทางสมาคมฯ กำหนด (โดยการโอนเงินข้าบัญชี )
5.สมาคมจัดส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความให้เจ้าของบทความทางไปรษณีย์
(ขั้นตอน 1-5 กรณีนี้ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน)

สถานที่อยู่เจ้าของบทความ
ให้ระบุที่อยู่ประจำที่เป็นบ้านพัก หรือที่ทำงานประจำ พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งบทความที่ตีพิมพ์แล้วไปให้เจ้าของบทความในภายหลัง

Download เอกสารขั้นตอนการส่งบทความลงวารสาร