ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research)

วันที่  21-22-23 เมษายน  2564  ( 3 วัน)

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
————————-

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป

ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

การชำระเงิน   

  • ท่านสามารถชำระเงินหน้างานและรับใบเสร็จในวันอบรมได้เลย

วิทยากร           

  • รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ

  • การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  • เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน    เพื่อยืนยันการเข้าอบรม 

 

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-13.00 น.13.00-16.00 น.
พุธ
21 เม.ย.64
ความสำคัญ ความหมาย การกำหนดกรอบแนวความคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพพักวิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
พฤหัส
22 เม.ย.64
วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพพักวิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ศุกร์
23 เม.ย.64
การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพพักการเขียนรายงาน การวิจัยเชิงคุณภาพ
ตารางการฝึกอบรม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม