หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณ 16-17-18 กันยายน 2563
การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณ 16-17-18 กันยายน 2563

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิจัยเชิงปริมาณ”
วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563
ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
————————-

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” เน้นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ในเชิงปริมาณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานได้ การวิจัยเชิงปริมาณเน้นทำการวิจัยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมด มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออ้างอิงไปยังประชากรทั้งหมด

ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัย เชิงคุณภาพด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ทุกขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงปริมาณให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล   

   วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-
13.00
13.00-16.00 น.
 พุธที่
16 ก.ย. 63
การวิจัยเชิงปริมาณพักการวิจัยเชิงปริมาณ
พฤหัสที่
17 ก.ย. 63
การวิจัยเชิงปริมาณพักการวิจัยเชิงปริมาณ
ศุกร์ที่
18 ก.ย. 63
การวิจัยเชิงปริมาณพักการวิจัยเชิงปริมาณ

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบร