สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน
หลักสูตรการอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2563

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 7-8 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท