สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร (พ.ย.-ธ.ค.2563)

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท