หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคม

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
วันที่ 22-23-24 มีนาคม 2566 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
วันที่  27-28 มีนาคม 2566 (2 วัน)  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Web Site นี้ได้เลย