ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed method
วันที่ 23-24 กันยายน 2565  ( 2 วัน)
อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม
————————-

วัตถุประสงค์

หลักสูตร เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)” เป็นหลักสูตรที่นายกสมาคมส่งเสริมการวิจัยคิดขึ้นเป็นช่วงแรกๆของการอบรมเรื่องนี้ และจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และนักวิจัยให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจัย เน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่ผสมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสูง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผู้ให้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจต้องการให้นักวิจัยใช้เทคนิคการวิจัยนี้ในการดำเนินการวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทั่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary)

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท 

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน

การชำระเงิน

  • เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

คณะวิทยากรของสมาคมฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี  จากมหาวิทยาลัยมหิดล : ซึ่งเป็นผู้นำวิธีการวิจัยแบบนี้มาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ

หมายเหตุ

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการอบรมและชำระค่าลงทะเบียน
วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-13.00
น.
13.00-16.00 น.
พฤหัสบดี
23 ก.ย. 65
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม พักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม 
ศุกร์
24 ก.ย. 65
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม พักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม 
ตารางการฝึกอบรม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม