ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบร (**ยกเลิกการอบรม**)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed method
วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ( 2 วัน)
ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
————————-

วัตถุประสงค์

หลักสูตร เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)” เป็นหลักสูตรที่นายกสมาคมส่งเสริมการวิจัยคิดขึ้นเป็นช่วงแรกๆของการอบรมเรื่องนี้ และจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และนักวิจัยให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจัย เน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่ผสมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสูง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผู้ให้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจต้องการให้นักวิจัยใช้เทคนิคการวิจัยนี้ในการดำเนินการวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทั่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary)

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนวิทยากร เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

  • ชำระเงินหน้างานและรับใบเสร็จในวันอบรม

วิทยากร

คณะวิทยากรของสมาคมฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี  จากมหาวิทยาลัยมหิดล : ซึ่งเป็นผู้นำวิธีการวิจัยแบบนี้มาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ

หมายเหตุ

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน
วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-13.00
น.
13.00-16.00 น.
วันแรก
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม พักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม 
วันที่สอง
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม พักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม 
ตารางการฝึกอบรม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม