ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ “
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
————————-

หลักการและเหตุผล

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานวิจัย เป็นการบันทึกสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารนั้นๆในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
  3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 4.000 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 2มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ ในการฝึกอบรมครั้งนี้
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

การชำระเงิน

  • ชำระเงินหน้างานและรับใบเสร็จในวันอบรม

วิทยากร

  • วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
   วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-
13.00
13.00-16.00 น.
พฤหัส
6 พ.ค.64
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ศุกร์
7 พ.ค 64
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ตารางการฝึกอบรม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบร