คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม 2566
  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2566 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่  7-8 ธันวาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลย