ตามที่สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยเรื่อง วิธีการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )วันที่ 29 –30 เมษายน 2564 (2วัน ) ณ สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี

เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ สมาคมส่งเสริมการวิจัยของดจัดการฝึกอบรมดังกล่าวไว้ก่อน
และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ด้วย