วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (1 วัน)

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

 เทคนิคการใช้ AI: Chat GPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (1 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

หลักการและเหตุผล

                ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว AI เป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยต่อยอดความหมายที่ได้จากข้อมูล โดย AI สามารถใช้ความรู้นั้นแก้ปัญหาได้ในรูปแบบสมองของมนุษย์ในทุกสาขาวิชาการ AI จึงช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเป็นสาขาวิชาการหนึ่งที่มีการนำ AI มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานวิจัยทุกขั้นตอน ทำให้การวิจัยเสร็จเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ AI: ChatGPT เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยทุกขั้นตอน
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ChatGPT
  3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน    ท่านละ 1,500  บาท              

การชำระเงิน    

เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม  และแนะนำการใช้โปรแกรมซูม  

ตารางการฝึกอบรม:

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00- 13.0013.00-16.00 น.
21 มิถุนายน 2567เทคนิคการใช้ AI: ChatGPT  พัก(ต่อ) เทคนิคการใช้ AI: ChatGPT