หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 21-22-23 เมษายน  2564
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 21-22-23 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 21-22-23 เมษายน 2564
หลักสูตรวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564
Mixed method

หลักสูตรวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน หลักสูตรวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 29-30 เมษายน 2564
หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  13-14 พฤษภาคม 2564
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 13-14 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 13-14 พฤษภาคม 2564
สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน
หลักสูตรการอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 (เม.ย.-พ.ค.2564)

End of content

No more pages to load