วันที่ 12-13 กันยายน 2567 (2 วัน)

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)”

วันที่ 12-13 กันยายน 2567 (2 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

วัตถุประสงค์

หลักสูตร “เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)” เป็นหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมการวิจัยได้ริเริ่มการอบรมเรื่องนี้ และจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และนักวิจัยให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ดี เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจัย เน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่ผสมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสูง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่ผู้ให้ทุน (แหล่งทุน) มีความต้องการและพึงพอใจต้องการให้นักวิจัยใช้เทคนิคการวิจัยนี้ในการดำเนินการวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แม้กระทั่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary)

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน

การชำระเงิน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

บรรยายโดยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี  จากมหาวิทยาลัยมหิดล : ซึ่งเป็นผู้นำวิธีการวิจัยแบบนี้มาเผยแพร่แก่วงการวิจัยในประเทศเป็นคนแรกๆ

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม และแนะนำการใช้โปรแกรมซูม 

ตารางการฝึกอบรม:

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00- 13.0013.00-16.00 น.
12 ก.ย. 67เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสมพักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม
13 ก.ย. 67เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสมพักเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม