ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ “
วันที่ 27-28 กันยายน 2565  ( 2 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

————————-

หลักการและเหตุผล

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานวิจัย เป็นการบันทึกสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารนั้นๆในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
  3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000  บาท

  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เต็มจำนวน

การชำระเงิน

  • เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

  • วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 10 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
   วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-
13.00
13.00-16.00 น.
จันทร์
27 ก.ย. 65
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
อังคาร
28 ก.ย. 65
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ตารางการฝึกอบรม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม