ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม

การอบรบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 2565 (รวม 2 วัน )

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลได้รวมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยู่ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจัย จาก วช ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของ วช จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวรรตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจาก วช
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
4. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

การชำระเงิน   

  • เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว

หมายเหตุ

1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00-13.00 น.13.00-16.00 น.
พุธ
15 มิ.ย. 65
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช.
พักเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช.
พฤหัสบดี
16 มิ.ย. 65
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย
ทุนทุกประเภท
พักวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

วิทยากร ประกอบด้วย ดร. จินตนาภา โสภณ อ.สุนันทา สมพงษ์ อ.ธีรวัชร ภรส้มฤทธิ์
หมายเหตุ:  ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณานำไปด้วย เพื่อปรับปรุงชี้แนะให้เหมาะสม

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม