วันที่  29-30-31 พฤษภาคม 2567  ( 3 วัน)

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)

วันที่  29-30-31 พฤษภาคม 2567  ( 3 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัย  เชิงปริมาณด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขขายขอบเขตความรู้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

ค่าลงทะเบียน

  1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท
  2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน

การชำระเงิน       เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร     รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน    เพื่อยืนยันการเข้าอบรม แลชำระค่าลงทะเบียน แนะนำการใช้โปรแกรมซูม

ตารางการฝึกอบรม:

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00- 13.0013.00-16.00 น.
29 พ.ค. 67ความสำคัญ ความหมาย การกำหนดกรอบแนวความคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงคุณภาพ  พักวิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ
30 พ.ค. 67วิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพพักวิธีการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ
31 พ.ค. 67การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพพักการเขียนรายงาน การวิจัยเชิงคุณภาพ