คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 กันยายน 2567 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) 12-13 กันยายน 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ  วันที่ 19-20 กันยายน 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บา
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น 25-26 กันยายน 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  5. เทคนิคการใช้ AI: ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ วันที่ 27 กันยายน 2567 (1 วัน) ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลย