คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมการวิจัย2567
หลักสูตรการอบรมการวิจัย 2567

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30-31 พฤษภาคม 2567 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บา
  4. เทคนิคการใช้ AI: ChatGPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (1 วัน) ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
  5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลย