คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม 2566

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2567 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่  วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลย