วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน)

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนอื่น

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 2 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลได้รวมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยู่ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจัย จาก วช. ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของ วช. จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวัตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจาก วช.

3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ค่าลงทะเบียน    ท่านละ 2,900  บาท      

การชำระเงิน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว เช่น ดร.จินตนาภา โสภณ  อ.สุนันทา สมพงษ์

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม  และแนะนำการใช้โปรแกรมซูม 

ตารางการฝึกอบรม:

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00- 13.0013.00-16.00 น.
อังคาร
27 ก.พ. 67
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก วช.  พักเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก วช.
พุธ
28 ก.พ. 66
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน  พักวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัย       ที่ได้รับทุน