วันที่ 13-14 มิถุนายน2567 (2 วัน)

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ

วันที่ 13-14 มิถุนายน2567 (2 วัน)

อบรมระบบออนไลน์ ( ON LINE )โดยใช้โปรแกรมซูม

หลักการและเหตุผล

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานวิจัย เป็นการบันทึกสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้  โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารนั้นๆในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่างๆ
  3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

ค่าลงทะเบียน

  1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900  บาท
  2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เต็มจำนวน

การชำระเงิน

เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม  7 วัน  เพื่อยืนยันการเข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงิน 

วิทยากร

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ    

หมายเหตุ  

  1. การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า  20  ท่าน
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม  และแนะนำการใช้โปรแกรมซูม 

ตารางการฝึกอบรม:

วัน/เดือน/ปี9.00-12.00 น.12.00- 13.0013.00-16.00 น.
13 มิ.ย. 67เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
14 มิ.ย. 67เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพักเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หมายเหตุ: เรื่องที่จะบรรยายประกอบด้วย 1) การใช้ ChatGPT พอสังเขป 2) การค้นหาวารสาร 3) การเขียนบทคัดย่อ 4) การเขียนบทนำ 5) การเขียนระเบียบวิธีการวิจัย 6) การเขียนผลการวิจัย 7) การเขียนอภิปรายผล 8) การเขียนบทสรุป 9) การทำตาราง 10) การเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ