สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร (เม.ย.-พ.ค. 2564)

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 21-22-23 เมษายน 2564 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  2. **ยกเลิกการอบรม ** วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท