หลักสูตรอบรม online 2564
หลักสูตรอบรม online 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 24-25-26 พฤศจิกายน 2564 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท