หลักสูตรอบรม online 2565 รอบที่ 2

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 22-23-24 กรกฎาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท