Latest Past Events

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว, จตุจักร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงป […]